REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Sărbătorim împreună 5 ani de Storia.ro

19 august 2021

Publicat de storia

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Sărbătorim împreună 5 ani de Storia.ro

Perioada campaniei promotionale: 19 august 2021 – 31 august 2021

  

I.                 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1     Organizatorul Campaniei promotionale Sărbătorim împreună 5 ani de Storia.ro, (denumita in continuare “Campania” este OLX Online Services S.R.L., Storia.ro,  (parte din OLX Group), cu sediul în Şoseaua Nicolae Titulescu, Clădirea America House - Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1, cod unic de identificare RO22457535, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1674/2011, cont IBAN: RO08 BACX 0000 0003 0342 5000 deschis la Unicredit-Tiriac Bank.

1.2      Campania Sărbătorim împreună 5 ani de Storia.ro se desfasoara prin intermediul Agentiei LION COMMUNICATION SERVICES S.A. (denumita in continuare “Agentia”) cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, cod postal 010432, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554.

              

II.               SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1            Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2            Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe blogul Storia, storia.ro/blog sau printr-o solicitare adresata Organizatorului, trimisa la sediul în Şoseaua Nicolae Titulescu, Clădirea America House - Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1.

2.3            Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4            Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe blogul Storia storia.ro/blog cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

III.              SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1            Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in cadrul retelei de socializare Instagram, pe pagina de Instagram Storia.ro, https://www.instagram.com/storia_ro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2            Campania se desfasoara in perioada 19 august 2021 – 31 august 2021.

 

IV.             SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE

4.1            In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2            Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3            Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

(i)     Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii)    Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)  Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv)  Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4          Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3.

 

V.               SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Conditii privind inscrierea in Concurs pe pagina de Instagram Storia Romania

5.1        Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)      Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b)     Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Instagram; 

c)      Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Campaniei, conform prezentului Regulament.

d)     Participantul trebuie sa intre pe pagina de Instagram Storia.ro Romania, sa dea follow https://www.instagram.com/storia_ro/ si sa lase un comentariu la postarea dedicata Campanie, o urare sub forma de emoji.

e)     Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3.2 de mai sus;

f)       Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Instagram.

 

5.2.    In cazul comentariile care nu respecta cerinta impusa de Organizator si anume urarea sa fie  facuta sub forma de emoji, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica (invalida) orice continut postat pe contul Instagram Storia.ro, fara a fi necesara notificarea participantului sau prezentarea unei explicatii.

 

5.3     Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Instagram, poate participa o singura data in cadrul Campaniei, si poate castiga un singur premiu.

5.4       Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate in cadrul Concursului.

 

VI.             SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1        In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii:

6.2            Specificatiile premiilor

 Set cu sampanie, frapiera si pahare:

- Spumant Hochriegl Imperial 0.75L x 6 bucati

- Set 6 pahare de cristal cu logo Gold Imperial

- Frapiera XXL din Inox, 40 cm diametru

 

6.3   Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.4  In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei, iar in cadrul tragerii la sorti el nu poate fi desemnat si rezerva si castigator pentru premiile campaniei.

 

 

VII.            SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

 

7.1          Premiul acordat in cadrul Concursului se va acorda prin tragere la sorti electronica dupa cum urmeaza:

7.1.1        In termen de 5 zile lucratoare de la incheirea campaniei, va avea loc tragerea la sorti din cadrul Concursului;

7.1.2        In tragerea la sorti vor intra toate urarile valide din perioada de desfasurare a concursului, si se vor extrage 3 castigatori si cate 2 rezerve aferente. In total 3 castigatori si 6 rezerve.

7.1.3        Tragerea la sorti presupune folosirea platformei tragerilasorti.ro.

 

VIII.    SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1             Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2             Participantul care a fost desemnat potential castigator va fi contactat prin mesaj privat pe pagina de Instagram de catre Organizator. In cazul in care Participantul nu raspunde in termen de 5 zile, acesta va primi un reminder din partea Organizatorului, tot in mesaj privat pe pagina de Instagram. In cazul in care Participantul nu raspunde la mesaj si nu furnizeaza datele necesare livrarii premiului nici dupa cele 5 zile lucratoare de la reminder se va trece la contactarea rezervelor.

8.3             Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului prin raspuns la mesajul privat, informatiile necesare identificarii, validarii lui si livrarii premiului, respectiv nume, prenume, adresa de livrare a premiului, nr de telefon la care castigatorul poate fi apelat de curier in vederea livrarii premiului. In plus, impreuna cu datele solicitate, castigatorul care va fi contactat va trebui sa transmita care este data lui de nastere.

8.4             Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.5             Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.

8.6             Anuntarea publica a castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de Instagram Storia.ro, sub forma de comentariu la postarea initiala, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data validarii tuturor castigatorilor.

8.7             Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, doar pe teritoriul Romaniei,  in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

8.8             In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

IX.                  SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1            Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2            Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Campanie etc).

 

X.                   SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2         In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Instagram sau a numerelor de telefon ale Participantilor;

d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale; 

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului trimis prin curier, cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa; 

f) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/curierat etc;

g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;

h) Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

i) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

10.4            Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

XI.                  SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1         Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2         Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

XII.                SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1          Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

-        Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2          Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

 

XIII.               SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

14.1         Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa contact@storia.ro sau prin posta la adresa Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House - Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1 pana la data de 14 septembrie 2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

14.2         Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

a.      numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;

b.      prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

14.3         Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.4         Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Sărbătorim împreună 5 ani de Storia.ro”

 (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

I.Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: OLX Online Services S.R.L., cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535, in calitate de Operator (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554, in calitate de Persoana imputernicita de Operator (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicitul”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

OLX Online Services S.R.L., adresa: Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, email: contact@storia.ro

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)              Nume utilizator Instagram

(ii)            Comentariul inscris in Concurs;

(iii)           Informatii aferente inscrierii in Concurs (ex: data, ora).

in plus, pentru castigatori:

(i)               Nume si prenume;

(ii)              Adresa livrare premiu

(iii)            Numar de telefon

(iv)            Data nasterii, exclusiv pentru verificarea conditiei privind varsta inscrierii in Campanie si livrarea premiului

(v)              Informatii din procesul verbal de predare primire a premiului (inclusiv semnatura).

 

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i)             Organizarea si desfasurarea campaniei;

ii)            Desemnarea si validarea castigatorilor;

iii)           Atribuirea si punerea in posesie a premiilor;

iv)           Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

 

IV.Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate astfel:

-         Datele furnizate de participanti si castigatori in vederea inscrierii in Concurs (nume utilizator Instagram; Comentariul inscris in Concurs), validarii castigatorilor (nume, prenume, data nasterii) si pentru livrarea premiilor (adresa, numar de telefon, semnatura) sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial echivaleaza cu executarea unui contract).

-         Publicarea listei castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti pe pagina de Instagram a  Operatorului https://www.instagram.com/storia_ro/ este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.

-         Datele rezultate din participare sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii Participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfasura Concursul.

-         Pastrarea datelor ulterior incheierii Concursului si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Concursului si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

 

V.Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - LION COMMUNICATION SERVICES S.A., precum si companiei de curierat care va livra premiile catre castigatori, tragerilasorti.ro si autoritatilor, in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Operator.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:

●       Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;

●       alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Operatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Concursul, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 31 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor acordate prin jurizare vor fi stocate timp de 5 (cinci) ani de la incheierea Concursului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

 

 

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe Durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i)                dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si Imputernicitul le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Concursul. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

(ii)              dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau Imputernicitul le prelucreaza in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;

(iii)             dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau Imputernicit in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:

●       Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

●       Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

●       Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

●       Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

a)      pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

b)      pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;

c)      in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau

d)      pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

(iv)             dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:

●       contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,

●       prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,

●       nu mai avem nevoie de datele personale, dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau

●       persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.

(v)              dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate care obiecteaza la prelucrare sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.

(vi)             dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in temeiul consimtamantului sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct de vedere tehnic, direct catre un alt operator;

(vii)            dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prin intermediul mecanismelor descrise pe site-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

 

De retinut:

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

Restrictionarea accesului: in anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Exercitarea drepturilor: Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  contact@storia.ro

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

IX. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, fara a restrange suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

XI. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Ultima editare: 19 august 2021

Dă share în social media