Regulamentul campaniei: ”Descoperă prețul corect” 21 – 22.09.2019

16 iunie 2020

Publicat de storia

Regulamentul campaniei: ”Descoperă prețul corect” 21 – 22.09.2019

1. ORGANIZATORUL

1.1.Organizatorul campaniei promoționale “Descoperă prețul corect”, (denumită în ceea ce urmează „Campania”) este OLX Online Services S.R.L., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1674/2011, CUI RO 22457535, cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București, denumită în ceea ce urmează “Organizatorul”.

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.

1.3. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe site-ul de campanie – http://blog.storia.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe site-ul de campanie http://blog.storia.ro cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.

2. TEMEIUL LEGAL 

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Se pot înscrie în vederea participării în Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și au participat la evenimentul Imobiliarium organizat între data de 21 și 22 septembrie 2019, în Piața Universității, București. 

3.2. Nu pot participa în Campanie următoarele categorii de persoane:

 • angajații companiei OLX Online Services S.R.L., implicați în activitățile de promovare și marketing, și rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora;
 • angajații companiilor implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campanieirudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora.

4. PREMIILE

4.1 Premiul mare oferit reprezintă un aspirator Xiaomi Mi Robot Vacuum. Valoarea estimată a premiului e de 1.546 lei. Premiul nu poate fi schimbat în bani.

4.2 Premiile mici constau în 200 de rulete personalizate cu Storia.ro

5. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI 

5.1. Campania va începe la data de 21 septembrie 2019, ora 10:00 și se va încheia în data de 22 septembrie 2019, ora 17:00.

5.2. Campania se desfășoară la standul Storia.ro de la expoziția Imobiliarium din cortul din Piața Universității, București.

6. DESFĂȘURARE ȘI MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

6.1. Pentru a putea intra în Campanie, participanții trebuie să meargă la standul Storia.ro de la Imobiliarium și să răspundă la cele 3 întrebări din aplicația de concurs. Aceștia vor trebui să încerce să ghicească prețul corect al fiecărei proprietăți, fiind recompensați cu 1-3 șanse de câștig în funcție de cât de apropiați sunt de răspunsurile corecte. Ulterior, participantului i se va scana brățara de participare la eveniment pentru a împărtăși astfel datele sale de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail și detalii legate de tipul de proprietate căutat de acesta). Datele de contact vor fi colectate prin intermediul aplicației MyConnector, pusa la dispozitie de organizatorul evenimentului Imobiliarium, scanând brățara participantului.

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR CAMPANIEI

7.1. Câștigătorii premiilor mici vor fi desemnați pe loc, fiind vorba despre participanții care au acumulat 3 șanse de câștig în concurs. Fiecare câștigător va primi câte o ruletă personalizată Storia.ro.

7.1. Câștigătorul premiului mare al campaniei va fi desemnat de către echipa Storia.ro prin tragere la sorți, prin intermediul https://www.tragerilasorti.ro

7.2. Tragerea la sorți va avea loc pe 25 septembrie 2019. Câștigătorul va primi un e-mail din partea Organizatorului și va fi contactat telefonic pentru a fi anunțat de câștigarea premiului. Acesta trebuie să confirme că a aflat de câștigarea premiului în decurs de 3 zile lucrătoare de la prima contactare și să-și lase datele de identificare: nume, prenume, serie și număr de buletin si CNP. Dacă nu face acest lucru, organizatorul poate apela la rezerve.

7.3. Câștigătorul va fi anunțat publicat pe 1 octombrie 2019 pe pagina https://www.facebook.com/storia.ro

7.4. Câștigătorul va intra în posesia premiului în decurs de maxim 30 de zile calendaristice de la validarea acestuia, prin curier.

7.5. Premiul acestei Campanii trebuie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de către Organizator. Premiul este transmisibil altei persoane.

8. TAXE

8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători. 

Persoanelor care participa la aceasta Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

9. DIVERSE

9.1 În cazul oricarei fraude, neinţelegeri sau dispute care poate aparea în orice moment cu privire la desfaşurarea acestei Campanii, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

10. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILA

10.1 Orice reclamație legată de desfășurarea prezentei Campanii va fi adresată în scris Organizatorului la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

10.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți cu privire la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București.

10.3 Legea aplicabilă este legea română.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. OLX prelucreaza datele cu caracter personal mentionate mai sus în Regulament in concordanta cu prevederile din Nota de Informare (Anexa 1 la Regulament) și Politica de confidentialitate.

9.2 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei OLX Online Services S.R.L., trimițând o astfel de cerere la adresa: Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București sau prin e-mail la adresa: contact@storia.ro. 

INFORMARE PRIVIND

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRIVIND CAMPANIA

DESCOPERĂ PREȚUL CORECT”

Capitolul I. Definiții

 1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală.
 2. „Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

 1. O distincție trebuie realizată între ”persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (denumit operator)” și “destinatar”.
 2. Persoana vizată” sunteți dumneavoastră, persoana fizică ce participă efectiv în cadrul campaniei promoționale ”Descoperă prețul corect” ce se desfășoară între data de 21 – 22 septembrie 2019, la standul Storia.ro de la expoziția Imobiliarium din cortul din Piața Universității, București („Campania”).
 3. Datele dvs. personale sunt utilizate de societatea OLX Online Services S.R.L., o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul în Bucureşti, Romania, Cladirea America House West Wing, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 5, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1674/2011, C.I.F RO 22457535 („OLX” sau „Operatorul”), ce organizeaza Campania. OLX va utiliza datele dvs. cu caracter personal în cadrul acestei Campanii pentru inregistrarea participantilor, desemnarea castigatorului premiului mare si inmanarea premiului.
 4. Destinatar(i)”: această calitate o poate avea și orice autoritate publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal.
 5. Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă manifestarea de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele dumneavoastra cu caracter personal, să fie prelucrate în scopul desfășurării Campaniei.

Capitolul II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de OLX

 1. Datele cu caracter personal pe care OLX, in calitate de operator, le colecteaza despre dumneavoastră in cadrul desfășurării Campaniei, sunt următoarele:
  undefinedundefined
 2. Datele de Contact sunt obtinute prin interactiune directa cu dumneavoastra, in momentul inscrierii in Campanie.
 3. Datele Câștigătorului sunt obținute direct de la participantul desemnat câștigător confirm Regulamentului Campaniei, prin intermediul telefonului sau pe e-mail. 
 4. Nu colectăm şi nu dorim să primim de la dumneavoastră categorii speciale de date cu caracter personal, adică date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
 5. În cazul în care ne veţi furniza, prin orice mijloace, categorii speciale de date cu caracter personal, le vom şterge imediat din sistemele noastre.

Capitolul III. Temeiul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal

 1. Participand la Campanie vi se va prezenta un Regulament al campaniei continand termenii si conditiile care reglementeaza participarea dumneavoastra. Citind si acceptand Regulamentul Campaniei intrati intr-o relatie contractuala cu OLX, acesta fiind temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor de Contact de catre OLX, in calitate de operator.
 2. Datele Câștigătorului sunt prelucrate de OLX pentru indeplinirea obligatiilor sale legale privind acordarea premiului și plata impozitului datorat autoritatilor fiscale pentru premiul obtinut de catre castigator. 
 3. OLX va prelucra Datele de Contact pentru a va contacta cu privire la evenimente viitoare si pentru a va informa cu privire la serviciile OLX și Storia, invitații de a participa la programe similare, oferte de colaborare și alte comunicări cu caracter comercial doar sub condiția acordării consimțământului dumneavoastră expres.
 4. În cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului acordat în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, în mod liber, în orice moment. Vă rugăm să țineți cont de faptul că retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează caracterul legal al prelucrării realizate înainte de retragere. Vă veți putea dezabona oricând fără a prezenta vreun motiv, gratis, trimițând un mesaj la următoare adresa contact@storia.ro sau accesând link-ul transmis în fiecare buletin informativ.

Capitolul IV. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și durata

 1. Datele de Contact vor fi colectate și prelucrate de OLX în scopul desfășurării Campaniei, pentru inregistrarea dumneavoastra in calitate de participant la Campanie, desemnarea castigatorului si inmanarea premiului.
 2. Datele Câștigătorului vor fi colectate și prelucrate de OLX strict în scopul indeplinirii obligatiilor sale legale privind acordarea premiului și plata impozitului datorat autoritatilor fiscale pentru premiul obținut de către câștigător.
 3. Sub rezerva obținerii consimțământului dumneavoastră expres, Datele de Contact pot fi folosite de către OLX în scopul efectuării de comunicări privind evenimente similare și marketing, așa cum este detaliat in Capitolul III punctul 3.

Capitolul V. Divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

 1. Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal catre Destinatari, pentru indeplinirea obligatiilor impuse de catre legislatia fiscala in vigoare Operatorului, in calitate de organizator al Campaniei.
 2. Datele cu caracter personal vor fi divulgate catre terti doar în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea Destinatarilor, prin care se garantează că datele cu caracter personal sunt păstrate în siguranţă.

Capitolul VI. Transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal

 1. Nu transferam datele dvs. cu caracter personal în ţări aflate în afara Spaţiului Economic European. În cazul în care un astfel de transfer va deveni necesar vă vom anunţa în timp util și vom implementa măsurile de protecție adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Capitolul VII. Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

 1. Ca regulă generală, vă păstrăm datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar (a) pentru indelplinirea scopurilor prelucrarii mentionate mai sus in Capitolul IV, (b) pentru a respecta legea, (c) în contextul unei acțiuni în instanță sau a unei investigații în care Operatorul este implicat sau (d) pentru a vă furniza informații sau acces la produsele și la serviciile noastre. 
 2. In mod specific, Datele de Contact vor fi păstrate pe întreaga durata a Campaniei si suplimentar, in cazul oricaror obligatii de natura fiscala, pentru o durata de cinci (5) ani, reprezentand termenul legal de prescriptie, de la momentul incheierii Campaniei.

Capitolul VIII. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul European general 2016/679 privind protecția datelor 

 1. În calitate de persoane vizate, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea de către Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal:
 2. să solicitați de la Operator informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, în mod gratuit;
 3. să solicitați rectificarea și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 4. să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau să obiectați împotriva prelucrării;
 5. să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing;
 6. să solicitați primirea sau transmiterea către o altă organizație, într-o formă prelucrabilă electronic, a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Operatorului; și
 7. să contactați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă sunteți de părere că drepturile dvs. privind protecția datelor sunt încălcate.
 8. Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne comunicați acest lucru, contactându-ne la următoarea adresă: contact@storia.ro. 

 

Capitolul IX. Cereri de informare

 1. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Operatorului la adresa de contact din Bucureşti, Romania, Cladirea America House West Wing, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 5, Sector, prin email persoanei responsabile cu protecția datelor la adresa contact@storia.ro și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ultima editare: 16 iunie 2020

Dă share în social media