Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Biniște la noi acasă”

 

I.            SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1            Organizatorul Concursului Biniște la noi acasă(denumita in continuare “Concursul”) este OLX Online Services S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535.

1.2            Concursul se desfasoara prin intermediul LION COMMUNICATION SERVICES S.A., persoana juridica româna, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554, denumita in continuare “Agentia”.

 

II.           SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1            Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2            Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe blog-ul Storia.ro – storia.ro/blog.

2.3            Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4            Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe blog-ul Storia.ro – storia.ro/blog, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

III.         SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

3.1            Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, pe reteaua sociala Instagram, contul storia_ro, (administrat de Organizator) https://www.instagram.com/storia_ro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2            Concursul se desfasoara in perioada 25.01.2021 – 08.02.2021.

 

 

IV.         SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1            In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2            Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3            Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:

(i)               Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii)              Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)            Angajati ai Agentiei sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;

(iv)            Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4         Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

 

V.           SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfasura in perioada 25.01.2021 (10:00) – 08.02.2021 (10:00).

5.1.1   Conditii privind inscrierea in Concurs

1. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b)     Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua sociala Instagram; 

c)      Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concurs, conform prezentului Regulament;

d)     Participantul trebuie sa posteze un story, pe profilul propriu de Instragram, cu locul preferat din casa; postarea trebuie sa fie publica insotita de tag catre pagina de Instagram @storia_ro (link: https://www.instagram.com/storia_ro/) si de hashtagul #BinișteLaNoiAcasă. Profilul de Instagram trebuie sa fie public;

e)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 5.1.

Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile din cadrul Concursului.

5.2    Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Instagram.

 

5.3 Inscrierile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:

o       sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;

o       sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

o       sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.

o       sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;

o       sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;

o       sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;

o       sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;

o       sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;

o       sa nu aduca un prejudiciu de imagine a brandului;

o       sa respecte tematica concursului.

5.4 Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Instagram, poate participa o singura data in cadrul Concursului si poate castiga un singur premiu.

 

VI.      SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1        In cadrul Concursului vor fi acordate, prin trageri la sorti, urmatoarele premii/categorii de premii:

Nr crt

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus

Valoare totala LEI,

TVA inclus

1

Tablou ilustrat si inramat

50

105,31

5265,5

TOTAL VALOARE PREMII

5265,5 LEI

 

            Descriere premiu:

–        Ilustratie inramata

                                          i.     Rama 50x40cm

                                         ii.     Print ilustratie cu cuvantul biniște

–        Cartolina – 10 x15cm, print fata-verso

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 5265,5 LEI, cu TVA inclus.

6.2  Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

 

6.3  In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga maximum 1 premiu pe toata durata de desfasurare a Concursului.

 

VII.    SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiile acordate in cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti electronica dupa cum urmeaza:

·   In perioada 09.02.2021 – 12.02.2021 va avea loc tragerea la sorti din cadrul Concursului.

·   In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide din perioada de desfasurare a concursului si se vor extrage:

            a. 50 de castigatori ai premiilor constand in „Tablou ilustrat si inramat”;

            b. 20 de rezerve aferente celor 50 de castigatori.

 

Tragerea la sorti presupune folosirea platformei tragerilasorti.ro.

 

VIII.      SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1        Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2          Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi contactati prin mesaj privat pe Instagram de catre Organizator. In cazul in care Participantul nu raspunde in termen de 5 zile, participantul va primi un reminder din partea Organizatorului, tot in mesaj privat pe Instagram. In cazul in care Participantul nu raspunde la mesaj si nu furnizeaza datele necesare livrarii premiului nici dupa cele 5 zile lucratoare de la reminder se va trece la contactarea rezervelor. 

8.3        Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului prin raspuns la mesajul privat, informatiile necesare identificarii si validarii lui, respectiv nume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare. In plus, impreuna cu datele solicitate, castigatorul care va fi contactat va trebui sa confirme in scris, in mesaj privat, ca are 18 ani impliniti.

8.4        Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.5        Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.

8.6        Anuntarea publica a castigatorilor se va realiza prin publicarea id-ului de Instagram pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/storia_ro/, printr- postare noua special dedicata acestui Concurs in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data validarii tuturor castigatorilor.

8.7        Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/storia_ro/.

8.8        Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

8.9        In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

IX.         SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1            Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este caul, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2            Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

 

X.           SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2         In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ü    Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;

ü    Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

ü    Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

ü    Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;

ü    Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

ü    Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

ü    Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

ü    Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

ü    Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

ü    Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

ü    Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

10.4         Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

XI.         SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1         Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in legatura cu desfasurarea acestui Concurs sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2         Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

 

XII.        SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

12.1     Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

–              Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2     Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

 

XIII.   SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1     Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, prin email la adresa contact@storia.ro sau prin posta la adresa Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House West Wing, pana la data de 05.03.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

           

13.2       Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului “Biniște la noi acasă”

    – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: OLX Online Services S.R.L., cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535, in calitate de Operator (denumita in continuare “Operatorul“),

prin intermediul LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554, in calitate de Persoana imputernicita de Operator (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicitul”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

OLX Online Services S.R.L., adresa: Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, email: contact@storia.ro

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)               ID Instagram;

(ii)              Story de inscriere in Concurs;

(iii)            Informatii aferente inscrierii in Concurs (ex: data, ora).

in plus, pentru castigatori:

(i)               Nume si Prenume;

(ii)              Adresa livrare premiu;

(iii)            Numar de telefon;

(iv)            Confirmarea faptului ca a implinit varsta de 18 ani

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i)             Organizarea si desfasurarea campaniei;

ii)            Desemnarea si validarea castigatorilor;

iii)           Atribuirea si punerea in posesie a premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

 

IV.Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate astfel:

–         Datele furnizate de participanti si castigatori in vederea inscrierii in Concurs (ID Instagram, story de incriere in Concurs), validarii castigatorilor (nume, prenume, numar de telefon, confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani) si pentru livrarea premiilor (adresa de livrare premiu) sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial echivaleaza cu executarea unui contract).

–         Publicarea listei castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti pe pagina de Instagram a Operatorului https://www.instagram.com/storia_ro/ este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.

–         Datele rezultate din participare sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii Participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfasura Concursul.

–         Pastrarea datelor ulterior incheierii Concursului si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Concursului si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

 

V.Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – LION COMMUNICATION SERVICES S.A., precum si autoritatilor, in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Operator.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:

·        Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;

·        alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

·        curieri implicati in livrarea prmeiilor catre castigatorii Concursului.

 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Operatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Concursul, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti vor fi stocate timp de 3 (trei) ani de la incheierea Concursului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

 

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe Durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i)                dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operato

Back to top button