Ghid imobiliar

Extrasul de carte funciară: ce este și cum îl obții

Cartea funciară este un document public, oficial, în care sunt consemnate detalii despre evidența imobilelor și terenurilor care sunt proprietatea persoanelor fizice sau juridice. În cartea funciară sunt trecute numele proprietarului, dar și aspecte legate de imobilele și terenurile pe care acesta le are, precum și oricare alte informații ce stabilesc cu precizie locul și detaliile acestora (vecinătăți, suprafață). 

În cartea funciară se fac și consemnări legate de evoluția juridică a unei posesiuni, respectiv interdicții, drepturi personale, ipoteci și oricare alte litigii judiciare care au legătură cu o proprietate, fie că este imobil, fie teren, indiferent dacă este privată sau publică. 

 • Ce este cartea funciară și care este cadrul legislativ
 • Ce tipuri de extras de carte funciară există
 • Cum obții extrasul de carte funciară și cât costă

Vezi AICI categoria DE VÂNZARE

Ce este cartea funciară și care este cadrul legislativ

Existența Registrului de Carte Funciară este reglementată prin Legea 7/1996 (republicată în 2013) a cadastrului și a publicității imobiliare. Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar de evidență economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriul țării. 

Rolul registrului este acela de a putea identifica proprietarii sau deținătorii legali ai imobilelor și de a avea o imagine generală cu privire la locul și valoarea de impozitare a terenurilor și construcțiilor aflate în proprietate publică sau privată. 

Modul în care sunt înscrise proprietățile în acest registru public se face conform prevederilor ordinului 700 din 9 iulie 2014. Acesta specifică regulile de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. Fiecare unitate administrativ teritorială are un registru de carte funciară. 

Oricine poate cere informații de la Registrul Cadastral și de Carte Funciară despre un imobil sau un teren, cu privire la proprietarul acestuia, statutul proprietății (privată sau publică), valoarea de impozitare sau eventualele litigii în care este angajat (ipoteci, sechestru). 

Scopul acestui sistem de înregistrare este acela al evidenței tehnice, economice şi juridice cu privire la imobile și terenuri. Tot în registru se mai găsesc și normele de stabilire a drepturilor și obligațiilor ce revin proprietarilor, mențiuni despre raporturile și sarcinile juridice ale respectivului imobil sau teren, respectiv securizarea tranzacțiilor şi facilitarea creditului ipotecar.

Vezi categoria noastră de  ▶ APARTAMENTE NOI

Ce tipuri de extras de carte funciară există

Există mai multe forme de extras de carte funciară. Diferențele vin din scopul diferit pentru care este eliberată fiecare variantă. Sunt trei formule de extras de carte funciară. 

 1. Extras de carte funciară pentru informare: acesta nu poate fi folosit pentru a încheia o tranzacție cu act de vânzare-cumpărare. Nu are valoare juridică și tocmai de aceea poate fi solicitat de către oricine, de la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară de pe raza fiecărei unități administrativ teritoriale, de regulă, arondate pe lângă Judecătorii.

Documentul reflectă situația juridică a imobilului sau terenului, fără istoricul acestuia, include descrierea construcției (suprafața, cotele părților comune, dacă este cazul, cotele de teren ce revin imobilului, numărul de încăperi, dependințele, dacă e cazul, precum și numărul cadastral).

Actul mai conține numele proprietarilor, actul în baza căruia s-a înscris dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.), relațiile dintre proprietari (dacă imobilul este proprietatea a doi soți și a fost dobândit sau nu în timpul căsătoriei), precum și eventualele sarcini care grevează imobilul (ipoteci, precontracte de vânzare-cumpărare, donații cu drept de uzufruct, sechestru asigurător etc.).

 1. Extras de carte funciară in extenso: acesta prezintă toate informațiile de mai sus, la care se adaugă istoricul imobilului sau al terenului. Se poate vedea situația imobilului de la construcția lui până în prezent (inclusiv foștii proprietari). Actul nu are valoare juridică, ci doar una de documentare.

În baza actului nu se pot face tranzacții imobiliare, dar poate fi folosit la dosarul de credit sau la cel pentru angajarea unui imobil sau teren drept garanție bancară, la eliberarea actelor personale, care să ateste domiciliul, în stabilirea succesiunii, precum și în alte situații prevăzute de lege. 

 1. Extrasul de carte funciară pentru autentificare: este singurul care stă la baza unei tranzacții imobiliare și poate fi cerut numai de notarul public, în numele titularului, cu o cerere ce are semnătura și sigiliul unic al acestuia. 

În momentul în care un imobil este supus unei proceduri de vânzare-cumpărare, iar notarul cere documentele, cartea funciară a respectivului imobil sau teren este blocată. Procedura are drept scop protejarea tranzacției și garanția că există un singur cumpărător.

Acest tip de extras este valabil 10 zile din momentul eliberării și este singurul document care poate face dovada faptului că un imobil sau un teren își schimbă proprietarul. 

Vezi categoria ▶ CASE NOI

Cum obții extrasul de carte funciară și cât costă

Este important să știi că primele două forme de extras de carte funciară pot fi solicitate de oricine, fără a justifica în vreun fel motivul pentru care acestea sunt necesare, dat fiind faptul că în baza lor nu se pot realiza tranzacții imobiliare de tipul vânzare-cumpărare. 

Documentele pot fi, însă, utilizate pentru alte scopuri, care nu aduc în niciun fel vreo atingere sau modificare a calității proprietarilor menționați la momentul respectiv în registrele de carte funciară. Extrasul de carte funciară pentru informare și cel in extenso se eliberează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, publice sau private, care dorește să afle situația exactă a unui imobil sau teren. 

Tariful perceput pentru eliberarea unui extras de informare este reglementat de Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele ce realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.

Tarifele orientative sunt:

 • 20 de lei/exemplar extras de carte funciară in extenso
 • 5 lei/pagină față/verso
 • 40 de lei/exemplar extras de carte funciară pentru autentificare:

Se aplică și o taxă de urgență, care variază de la 100 la 200 de lei. Timpul de eliberare a documentului în regim normal este de două zile lucrătoare, fără ziua în care se depune cererea. 

Dacă te întrebi de unde se scoate extras de carte funciară, solicitările se pot face direct la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau la unitățile teritoriale ale acesteia, dar și în variantă online, direct pe site-ul Agenției (www.ancpi.ro). În cazul extrasului de carte funciară pentru autentificare, pe lângă solicitarea notarului și identificarea acestuia, mai sunt necesare următoarele acte:

 • datele de identificare ale solicitantului (nume, prenume, domiciliu, seria şi numărul actului de identitate);
 • individualizarea imobilului, care se face prin indicarea numărului cărţii funciare, a numărului cadastral;
 • situarea acestuia şi tipul de imobil (teren, casă şi teren, spaţiu comercial, apartament);
 • menţiunea modului în care se va face comunicarea, şi anume prin poştă sau prin delegatul biroului notarial. 

Extrasul de carte funciară este un document util pentru multiple situații, pe lângă cea a tranzacției imobiliare. Solicitanții pot intra ușor în posesia documentului, pentru că majoritatea acestor date sunt transferate în variantă electronică. Actele în baza cărora se emit extrasele de carte funciară sunt arhivate și repartizate la unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora se află imobilul sau terenul.

Ultima editare: 19 noiembrie 2021
Back to top button