Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Deschide ușa spre noua ta casă”

UPDATE – Extragerea a fost realizată și am început procesul de validare a câștigătorului. Publicăm aici numele odată ce este validat. https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/13975-extrage-storia-ro-la-salonul-imobiliar-bucuresti

Perioada Concursului: 18 noiembrie 2022 – 20 noiembrie 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului “Deschide ușa spre noua ta casă” (denumit in continuare „Concursul”) este OLX Online Services S.R.L. (denumita in continuare „Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535.

1.2. Legalizarea regulamentului se va desfasura prin intermediul Mediapost Hit Mail (“Agentia”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe platforma https://www.storia.ro/blog/.

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiiale pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe platforma https://www.storia.ro/blog/.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in cadrul evenimentului Salonul Imobiliar, Bucuresti, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. Concursul se desfasoara in perioada 18 noiembrie 2022 – 20 noiembrie 2022 dupa cum urmeaza:

 • 18 Noiembrie 2022 in intervalul orar 12.00 – 19.00
 • 19 Noiembrie 2022 in intervalul orar 10.00 – 19.00
 • 20 Noiembrie 2022 in intervalul orar 10.00 – 18.00

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2. Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai Agentiei sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

 • SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfasura in perioada si intervalul orar mentionat in sectiunea 3.2 din prezentul Regulament

5.1.1. Conditii privind inscrierea in Concurs :

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament;
 • Participantii trebuie sa se prezinte la standul Storia.ro din cadrul evenimentului Salonul Imobiliar, Bucuresti, sa permita hostesselor sa scaneze QR code-ul; 
 • Pentru a cumula inca o sansa in plus la tragerea la sorti, participantii trebuie sa salveze o cautare pe site-ul https://www.storia.ro/.
 • Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2.

Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru premiile acordate in cadrul Concursului. Fiecare participant va cumula 1 sansa in tragerea la sorti daca a permis scanarea QR code-ului si 2 sanse daca a salvat si o cautare pe site-ul https://www.storia.ro/.

5.2 Un Participant unic este identificat pe baza numarului de telefon.

5.3 Un Participant, identificat pe baza numarului de telefon, poate participa o singura data si poate castiga un singur premiu garantat si un singur premiu acordat prin tragere la sorti in perioada concursului.

 • SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1 In cadrul acestui Concurs se va acorda un premiu constand in bani, prin tragere la sorti, in valoare de 4.937 LEI cu TVA.

6.2 Garantat, acordate pe loc in cadrul evenimentului, vor fi acordate un numar maxim de 600 premii, fiecare constand intr-o ruleta. Valoarea unitara a unui premiu garantata este de 9.33 LEI cu TVA inclus.

Specificatii Ruleta: aceasta este in forma de casa alba, personalizata cu logo Storia.ro si are breloc ce poate fi atasat de chei.

6.3 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 10,535 LEI, cu TVA inclus.

6.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

6.4 In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga maximum 1 premiu garantat si un premiu acordat prin tragere la sorti pe toata durata de desfasurare a Concursului.

 • SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiul acordat in cadrul Concursului se va acorda prin tragere la sorti electronica ce va fi efectuata in perioada 21.11.2022 – 23.11.2022. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 1 castigatorsi 10 rezerve aferente.

Tragerea  la sorti va fi efectuata cu ajutorul platformei tragerilasorti.ro.

Premiul Campaniei va fi acordat castigatorului in urma procesului de validare descris in Sectiunea 9 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Participantul care a fost desemnat castigator va fi anuntat, telefonic, in termen de maxim 3 zile lucratoarea de la data desemnarii lui ca si castigator, de premiul castigat si totodata va primi toate detaliile legate de cum va putea intra in posesia premiului. Castigatorul este apelat de 3 (trei) ori, in intervale orare diferite.

8.2 Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care Participantul desemnat castigator nu a putut fi informat si nici daca acesta nu a raspuns in timp util. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat si/sau  nu ofera datele solicitate in termenul mentionat, in termenul de 3 zile lucratoare,  se va trece la contactarea rezervelor in ordinea extragerii lor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii, informatiile necesare identificarii si validarii lui, respectiv: Nume si prenume complet, COD IBAN, copie act de identitate (CI).

8.4 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.

8.6 Anuntarea castigatorului premiului acordat prin tragere la sorti se va realiza prin publicarea acestuia pe https://www.storia.ro/blog/ in postarea dedicata acestui Concurs in termen maximum 3 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

8.7 Premiul va fi inmanat castigatorului, prin trasfer bancar, in contul bancar indicat de catre acesta in procesul de validare, ulterior incheierii procesului de validare, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor conform sectiunii 8.6 de mai sus. Codul IBAN trebuie sa fie deschis in lei si sa fie aferent unui cont bancar facut pe numele castigatorului.

In cazul in care participantul desemnat castigator nu detine un cod IBAN in LEI, in termen de 10 zile lucratoare de la data instiintarii acestuia despre validarea premiului castigat, aceasta are urmatoarele posibilitati :

 • participantul isi va deschide un cont bancar in Lei,  sau
 • participantul va putea primi banii intr-un cont bancar al carui titular este un tert cu conditia ca participantul sa dea o declaratie sub semnatura privata prin care va declara ca este de acord ca banii, cu titlu de premiu, sa fie transferati catre contul bancar mai sus mentionat, detaliind codul IBAN, Banca la care este deschis contul si numele complet al titularului contului. Declaratia sub semnatura privata va fi comunicata in original Organizatorului inainte de efectuarea platii premiului, si va ramane in posesia Organizatorului. Titularul tert trebuie sa respecte conditiile de particpare de la punctul 4.3. 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;
 • Inregistrarile incomplete efectuate in Perioada de desfasurare a Concursului;
 • Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in legatura cu desfasurarea acestui Concurs sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2 Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, prin email la adresa  contact@storia.ro, in termen de maximum 10 zile de la anuntarea castigatorilor. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului “Deschide ușa spre noua ta casă”

 (“Concurs”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

OLX Online Services S.R.L., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535 (denumita in continuare “Operatorul“).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Adresa Operatorului: Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, etaj 5, email: dpo@olx.com

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

 • Nume si prenume
 • Adresa de email
 • Numar de telefon

Pentru castigator:

 • Nume si prenume
 • Adresa de email
 • Numar de telefon
 • Cod IBAN
 • Copie CI
 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

 1. Organizarii si desfasurarii campaniei
 2. Desemnarii si validarii castigatorilor
 3. Atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului
 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Deschide ușa spre noua ta casă”.

V.     Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite catre terti.

 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 10 zile de la anuntarea castigatorilor.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge sau anonimiza aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 • Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa dpo@olx.com.

 • Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 • Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 • Transferuri internaționale

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate în Romania. În cazul în care transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, ne asigurăm de faptul că acestora li se oferă un nivel de protecție similar prin implementarea a cel puțin una din următoarele garanții:

•             vom transfera datele cu caracter personal numai către acele state care au fost considerate a oferi un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană. Pentru detalii suplimentare, a se vedea Comisia Europeană: Caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor cu caracter personal în state terțe.

•             în situațiile în care recurgem la anumiți furnizori de servicii, este posibil să utilizăm contracte specifice aprobate de Comisia Europeană, care asigură datelor cu caracter personal același nivel de protecție de care beneficiază în Europa. Pentru detalii suplimentare, a se vedea  Comisia Europeană: Modele de contracte privind transferul datelor cu caracter personal către state terțe.

 • Autoritatea pentru Protecția Datelor

În ceea ce privește plângerile referitoare la protecția datelor, puteți contacta Autoritatea responsabilă de Protecția Datelor. Vă puteți exercita acest drept contactând autoritatea de la domiciliul sau de la locul dvs. de muncă ori de la adresa operatorului de date.

În ceea ce privește România, Autoritatea competentă pentru Protecția Datelor este: Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor, cu sediul în: b-dul. Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, website: http://www.dataprotection.ro/

În ceea ce privește prelucrarea transfrontalieră a datelor, autoritatea noastră principală de supraveghere este Autoritatea Olandeză pentru Protecția Datelor din Olanda, având următoarele detalii:

Autoriteit Persoonsgegevens

PO Box 93374

2509 AJ Den Haag

Olanda

Olanda

Back to top button