Cartea tehnică a construcției: ce este, ce rol are, cine se ocupă de realizarea ei

01 octombrie 2020

Publicat de storia

Cartea tehnică a construcției: ce este, ce rol are, cine se ocupă de realizarea ei

Cartea tehnică este un document care cuprinde toate actele unei construcții, de la proiect la recepție. Este întocmită de dirigintele de șantier și este predată la finalul lucrărilor proprietarului sau proprietarilor. 

Dispoziții legale 

Toate documentele care țin de realizarea unei construcții alcătuiesc cartea tehnică a acesteia. Dispozițiile legale referitoare la acest aspect se regăsesc în Legea nr. 10 din 1995, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul privind recepția construcțiilor, din 2017. În ceea ce privește materializarea acestui document, legea prevede o serie de responsabilități, atât pentru constructor, cât și pentru proprietar, concomitent cu lucrările de construcție. În situația nerespectării legii, se impun sancțiuni cu amendă ce poate ajunge până la 10.000 de lei pentru construcțiile de tip bloc sau ansamblurile rezidențiale realizate de același constructor, în cazul în care cartea tehnică nu este întocmită sau nu este predată proprietarilor. 

Unul dintre rolurile acestui document este prevenirea ridicării unor construcții ilegale, a vânzării celor care au fost ridicate cu nerespectarea legii, precum și realizarea unor imobile neconforme cu standardele de siguranță în vigoare sau amplasate pe terenuri care nu sunt destinate acestui scop. 

Ce documente conține cartea tehnică

Cartea construcției cuprinde toată documentația de bază, care începe cu etapa de proiect și avizare și se termină cu recepția finală a lucrării. Cartea tehnică include următoarele capitole care urmăresc etapele principale ale unui șantier: 

 • proiectarea;
 • execuția tehnică, plus avizele de construcție;
 • recepția construcției;
 • exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp, plus un jurnal al evenimentelor.

Capitolul proiectare

Documentația acestei secțiuni trebuie să cuprindă toate actele referitoare la proiectarea, amplasarea construcției, dar și la terenul pe care aceasta este ridicată. La acestea se adaugă avizele și acordurile care au stat la baza întocmirii proiectului, dar și caietul de sarcini privind execuția lucrărilor și breviarul de calcul pentru costurile pe segmentele de specialități legate de construcție. Un capitol distinct trebuie să includă indicarea explicită a diferențelor constatate în teren față de detaliile de execuție inițiale ale proiectului și soluțiile găsite.

Capitolul execuție

Secțiunea a doua cuprinde toate detaliile și documentele tehnice privind execuția efectivă a lucrărilor. Trebuie să conțină avizele și autorizatia de constructie, eliberată în baza documentelor legale, referitoare la amplasamentul construcției și teren, respectiv reperul de nivelment general (reprezentând detalii topometrice specifice). La toate acestea, se adaugă înregistrările de calitate, cu caracter general, efectuate pe parcursul executării lucrărilor, care sunt completate cu un jurnalul de șantier. 

Pe parcursul înaintării lucrărilor de construcție, în cartea tehnică se adaugă:

 • procesele-verbale de recepție a terenului pe care este realizată fundația; 
 • detaliile tehnice și alte informații referitoare la fundație; 
 • toate informațiile legate de elementele tehnice ale suprastructurii;
 • procesele-verbale pentru fiecare dintre etapele construcției; 
 • expertizele tehnice periodice; 
 • concluziile constatărilor de verificare din teren;
 • cercetările suplimentare și concluziile acestora, apărute în timpul realizării construcției, și motivele care au stat la baza lor;
 • jurnalul principalelor evenimente; 
 • declarațiile de conformitate și agrementele tehnice referitoare la materialele folosite. 

Aici se anexează și toate documentele cu privire la modificările aduse proiectului inițial, pe perioada execuției. Sunt vizate diferențele care se referă atât la planul, compartimentarea și structura casei, cât și la dotările suplimentare ce nu au fost menționate inițial în proiect. 

Capitolul recepție

La finalizarea lucrărilor de constructie se realizează procesele-verbale de recepție. La acest capitol, se înscriu și mențiunile de conformare, cu anumite completări care au apărut ulterior fazei de proiectare și avizare, precum și dovada implementării lor. La toate acestea, se adaugă orice alte acte considerate necesare ca urmare a recepției.

Capitolul exploatare

Secțiunea cuprinde toată documentația tehnică privind urmărirea comportării, în exploatare, a construcției și intervențiile necesare în timp pentru întreținerea acesteia, precum și instrucțiunile de exploatare și întreținere. La acestea se adaugă lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării și documentația ce stabilește detaliile construcției ce trebuie urmărite în timpul exploatării.

La acest capitol sunt menționate și deficiențele constatate după recepția lucrărilor și măsurile de intervenție luate, consemnate într-un proces-verbal de remediere a defectelor. 

În cazul unor construcții speciale, precum și al celor destinate publicului și al blocurilor, se adaugă și datele referitoare la planul de urmărire specială a construcției, precum și procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare a evoluției în timp a construcției, care se întocmește între executantul construcției și beneficiar, respectiv proprietar, dacă este cazul. Tot aici se adaugă actele referitoare la rezultatele urmăririi speciale a construcției. 

În cazul schimbării proprietarului, la acest capitol final din cartea constructiei, se adaugă procesul-verbal de predare-primire, cu detalii, dacă este cazul, despre starea exactă a construcției la momentul în care este transferată unui nou proprietar. 

O rubrică specială din cartea tehnică a construcției cuprinde un jurnal al evenimentelor care au legătură cu respectiva construcție (efectele inundațiilor, cutremurelor, deteriorări, reparații ale structurii și așa mai departe). 

La toate capitolele menționate mai sus, se adaugă o fișă de date sintetice, care conține parafa proiectantului, identitatea verificatorilor atestați pentru proiect, precum și numele executantului construcției. În mod explicit se menționează numele șefului și al dirigintelui de șantier, al experților tehnici și al membrilor din comisiile de recepție, precum și data calendaristică de începere și finalizare a lucrărilor, a recepției fiecărei etape din procesul de construcție și a recepției finale.

proiectul constructiei

Perioada de garanție

Este stabilită între constructor și beneficiar, pentru fiecare tip de construcție, pe o perioadă anume de timp. Garanția construcției este cuprinsă între data recepției și terminarea lucrărilor de corectare a eventualelor deficiențe constatate la recepție, pentru un interval de timp (de regulă, 5-10 ani). Termenul pe care îl acordă drept garanție constructorul este precizat explicit în contractul dintre acesta și beneficiar, respectiv proprietar. În această perioadă de garanție, constructorul are obligația înlăturării, exclusiv pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute ca urmare a nerespectării clauzelor și specificațiilor din proiect sau a prevederilor tehnice cerute de proiect.

Construcții scutite de cartea tehnică

Sunt scutite de la întocmirea cărții tehnice casele P+1, construite în mediul urban sau rural și cele construite în regie proprie. Totodată, sunt scutite construcțiile fără importanță, cele minore, anexele, precum și unele spații destinate depozitării, dar și unele tipuri de construcții cu destinație specială, temporară. Chiar și așa, construcțiile de tip bloc sau ansamblurile rezidentiale, care sunt formate din case P+1, trebuie să dețină aceste documente. Dacă nu au fost realizate, acestea trebuie reconstituite. 

Conform Hotărârii de Guvern 273/1994, pentru casele destinate locuirii, care sunt construite pe maximum două niveluri, cartea tehnică trebuie să conțină doar autorizația de construire și procesul-verbal de recepție. Pentru construcțiile individuale, destinate locuirii, cu mai mult de două etaje, dar care nu sunt în categoria blocurilor, pe lângă cele de mai sus, se adaugă și procesul-verbal final de recepție, la expirarea perioadei de garanție.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții nu se aplică în cazul clădirilor de locuit individuale, care sunt realizate doar cu parter sau parter plus etaj, construite în mediul rural sau în satele din localitățile cu statut rural, din preajma orașelor și municipiilor.

Reconstituirea cărții 

Cartea construcției reprezintă radiografia unei clădiri, de la faza de proiect și până la stadiul final. În anumite situații, documentul nu este realizat sau nu este complet. În aceste condiții, există posibilitatea reconstituirii documentului, fapt care implică analize, expertize, evaluări tehnice și studii care, prin metode specifice, pot stabili detaliile pe care trebuie să le conțină acest act.  

Cartea tehnică a construcției se păstrează atât timp cât există construcția, respectiv până la demolarea sa, iar după aceea, documentația se predă spre păstrare la arhiva unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a aflat.

Ultima editare: 01 octombrie 2020

Dă share în social media