Impozitul pe locuințe, clădiri și terenuri - legislație, schimbări 2021, când se plătește

31 martie 2021

Publicat de storia

Impozitul pe locuințe, clădiri și terenuri - legislație, schimbări 2021, când se plătește

Începând cu anul 2021, au apărut o serie de schimbările legislative în ceea ce privește impozitele datorate statului. Citind în continuare, poți afla mai multe despre modificările aduse, ce acte sunt necesare la plata impozitului, precum și ce modalități de plată ai la dispoziție. 

 • Cadru legislativ
 • Modificări ale impozitării în 2021
 • Acte necesare pentru plata impozitului
 • Modalități de plată a impozitului
 • Termene de plată

Cadru legislativ

Impozitele locale sunt reglementate prin Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal). Impozitarea clădirilor este reglementată prin Titlul IX, Capitolul II (Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri), articolele 455-462. De asemenea, impozitarea clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este reglementată prin articolul nr. 458 din aceeași lege. Începând cu articolul nr. 460, legea tratează subiectul calculării impozitului pentru clădirile deținute de persoane juridice. 

Ulterior, în capitolul III, întâlnim mai multe informații despre impozitul pe teren și modul de calculare (articolul nr. 465).

Codul Fiscal a suferit o actualizare pe 21 decembrie 2020, prin Legea nr. 296/2020, prin care s-au adus unele modificări în ceea ce privește impozitarea clădirilor folosite pentru servicii turistice și calcularea impozitului pentru clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice de la data de 1 ianuarie 2021. 

Modificări ale impozitării în 2021

În 2021, au apărut unele schimbări majore în ceea ce privește impozitarea. În primul rând, clădirile în care activează cabinete de medicina familiei sau unități sanitare publice nu vor mai fi impozitate, la fel și casele de cultură ale sindicatelor. Excepție fac acele încăperi destinate activităților economice. Anterior, legea menționa absența impozitării doar în cazul unităților sanitare publice. 

De asemenea, vor fi scutite de la plata impozitului pe clădire persoanele cu handicap temporar, care dețin un certificat de handicap revizuibil, iar această scutire începe să se acorde începând cu data noului certificat de handicap, respectându-se prevederile legale. Astfel, certificatul de handicap trebuie să aibă continuitate și să fie depus la sediul ANAF în termen de 45 de zile, potrivit prevederilor din Codul Fiscal actualizat prin Legea nr. 296/2020. 

Mai mult, potrivit legii, nu se percepe impozit pe locuințele deținute în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav și accentuat, ale persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate și pe cele ale reprezentanților legali ai persoanelor, pe perioada de îngrijire, supraveghere și întreținere a persoanelor cu handicap grav sau accentuat ori cu grad I de invaliditate. Până în 2021, la intrarea în vigoare a noilor prevederi, se mai spunea și că scutirea de impozit intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana a depus documentele justificative. 

Tot referitor la scutirea de impozite, prevederile introduse mai spun că autoritățile, prin consiliul local, pot hotărî reducerea sau chiar scutirea de impozitul pe teren pentru acele terenuri afectate de calamități naturale, pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul (articolul nr. 464 din Legea 296/2020). 

O altă schimbare se referă la contractele de cesiune, închiriere, administrare sau folosință pe o perioadă mai mare de un an. În aceste cazuri, impozitul pe clădiri poate fi plătit în două rate egale, prima parte până pe 31 martie, iar a doua, până pe 30 septembrie, potrivit articolului nr. 462 din Codul Fiscal, actualizat în 2020. 

De asemenea, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația de a depune o declarație la ANAF, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și va începe să datoreze impozit pe clădire începând cu data de 1 ianuarie a anului următor (alin. 12 din articolul nr. 461).

Schimbări apar și pentru persoanele juridice. Astfel, dacă proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii cinci ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădire este de 5%, potrivit alineatului nr. 8 din articolul 460 din aceeași lege. Până la noile prevederi, dacă proprietarul persoană juridică nu actualiza valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei ani anteriori anului de referință, cota de impozitare era de 5%.

Au apărut o serie de modificări și în cazul impozitului pe clădiri nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice. Așadar, pentru aceste clădiri, impozitul constă în calcularea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3% asupra valorii rezultate din raportul de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii cinci ani anteriori anului de referință și depus la ANAF până la primul termen de plată din anul de referință. 

Dacă raportul de evaluare este depus după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor, potrivit literei a) din alineatul nr. 1 din articolul 458 din Legea nr. 296/2020 pentru actualizarea Codului Fiscal. Anterior, litera a) spunea că impozitul se calculează tot aplicând o cotă de 0,2-1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii cinci ani anului de referință, iar acest document trebuia depus la ANAF până la primul termen de plată din anul de referință. 

În cazul în care nu se precizează valoarea, se va utiliza ultima valoare înregistrată în baza de date a ANAF, potrivit actualizării prin litera c) a alineatului 1 din articolul nr. 458. 

Codul Fiscal introduce câteva schimbări și în ceea ce privește impozitarea terenurilor. Potrivit articolului nr. 466 din Codul Fiscal actualizat, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate potrivit Legii nr. 7/1996, se vor avea în vedere suprafețele corespunzătoare situației reale demonstrate prin lucrările de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se vor înscrie în evidențele fiscale, în registrul agricol și în cartea funciară, iar impozitul pe teren se va calcula potrivit noii situații, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a înregistrat lucrarea de cadastru la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (alin. 6 din articolul nr. 466 din Codul Fiscal actualizat).

Pentru terenurile pentru care se datorează taxă pe teren potrivit contractului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația de a depune o declarație la ANAF, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și datorează taxa pe teren, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, potrivit alineatului 91 din articolul nr. 466. 

plata anticipata a impozitului pe locuinta

Plata anticipată a impozitului

Persoanele care plătesc anticipat impozitul/taxa pe teren pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, primesc o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită conform hotărârilor consiliului local. 

Similar, plata anticipată a impozitului pe clădiri pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, beneficiază de o bonificație de până la 10%. 

Alte scutiri de impozit

Nu se datorează impozit pentru acele clădiri folosite ca domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate din motive politice de dictatură începută pe 6 martie 1945 și a celor deportate în străinătate sau constituite în prizonieri. Anterior, se mai preciza scutirea de impozit și în cazul transferului de proprietate către copiii acestor categorii de beneficiari. 

Acte necesare pentru plata impozitului

Pentru a plăti impozitele datorate statului, ai nevoie de mai multe documente. Mai jos poți citi despre actele necesare pentru a plăti impozitele. 

Pentru a plăti impozitul pe teren, este necesar să prezinți cartea de identitate a proprietarului/proprietarilor și un act de dobândire, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moștenitor, actul de donație, hotărârea judecătorească irevocabilă, actul de partaj, titlul de proprietate, ordinul emis de prefectură etc.

Poți plăti impozitul pentru apartament, dacă prezinți cartea de identitate a proprietarului/proprietarilor, certificatul de performanță energetică (doar pentru imobilele dobândite prin contract de vânzare-cumpărare) și actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească irevocabilă, act de partaj).

Pentru o casa, este nevoie de mai multe documente:

 • Declarație tip, completată la secțiunile care revin contribuabilului;
 • Cartea de identitate a proprietarului/proprietarilor;
 • Actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, act de donație, hotărâre judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);
 • Schița construcției - suprafața desfășurată a clădirii constă în însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a subsolului și balconului, cu excepția podurilor care nu sunt folosite ca locuință, a scărilor și a teraselor neacoperite;
 • Declarația privind stabilirea impozitului pe teren privind zona de încadrare și/sau categoria de folosință a terenului aferent clădirii;
 • Certificat de performanță energetică (doar pentru casele dobândite prin contract de vânzare-cumpărare).

Pentru clădirile nou construite, vei avea nevoie de următoarele acte:

 • Declarație tip, completată la secțiunile ce revin contribuabilului;
 • Cartea de identitate a proprietarului/proprietarilor;
 • Autorizația de construire;
 • Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție privind stadiul lucrărilor;
 • Schița construcției din dosarul de autorizare;
 • Certificatul de performanță energetică (doar pentru imobilele pentru care s-a emis proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor);
 • Memoriul tehnic și memoriul de arhitectură din dosarul de autorizare. 

Modalități de plată a impozitului

Impozitul se poate plăti:

 • În numerar - la Direcția de Impozite și Taxe Locale și la oficiile poștale;
 • Cu ordin de plată - prin bancă, acolo unde ai contul deschis. Poate fi realizat atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice;
 • Cu cardul - la Direcția de Taxe și Impozite Locale;
 • Prin Ghiseul.ro (plata online) - persoanele fizice pot achita impozitele datorate prin platforma guvernamentală după obținerea credențialului de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale. Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă, trebuie să trimiți o cerere și o copie după cartea de identitate/CUI/CIF;
 • Prin mandat poștal.

Termene de plată

Pentru terenuri, impozitul se plătește anual, în două rate egale, prima până pe 31 martie, iar a doua până pe 30 septembrie inclusiv. Plata anticipată a impozitului pe teren pentru întregul an până pe 31 martie inclusiv este răsplătită cu o bonificație de până la 10%. De asemenea, impozitul pe teren mai mic sau egal cu 50 de lei se va plăti integral la primul termen de plată. 

În cazul contractelor de cesiune, închiriere, administrare sau folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

Pentru clădiri, impozitul se plătește tot anual, în două rate egale, până pe 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Și în cazul clădirilor, cei care plătesc anticipat până la 31 martie întreaga sumă primesc o bonificație de 10%. 

Indiferent de ce tipuri de impozite ai de plătit, este important să fii la curent cu schimbările legislative și să respecți termenele de plată. Acum știi ce documente sunt necesare pentru plata impozitului, precum și ce modalități ai la îndemână pentru a realiza plățile. 

Ultima editare: 31 martie 2021

Dă share în social media